Transformar el mercat en lloguer

Considerem l’habitatge com un dret innegociable per a la ciutadania. Estem en contra de l’especulació i mercantilització actuals i tan desproporcionades. La transformació del mercat ha de passar per l’organització i formació de les cooperativistes per defensar els seus drets com a llogateres. Volem propiciar que les relacions entre propietària i llogatera que actualment són tan desiguals tendeixin a reequilibrar-se.

Consumir habitatge

Som una cooperativa de consumidores i usuàries. I com a tal, volem consumir habitatges de lloguer. Declarem ser llogateres com la nostra manera natural de viure. Però volem fer-ho amb garanties i sense precarietat.

Crear una comunitat connectada

A la cooperativa treballem per ser una comunitat que estableixi vincles entre les persones que la conformen i per assegurar la participació plena i decisional de les seves sòcies. Això ens fa ser una xarxa de llogateres responsables.

Gestionar una borsa de pisos de lloguer

El projecte Lloguem! ofereix als propietaris una sèrie d’ajuts en la rehabilitació dels seus pisos i altres beneficis. A canvi, el propietari accepta posar el seu pis a un preu més just que el de mercat.

Els pisos que gaudeixin dels beneficis que ofereix el projecte Lloguem! formaran part de la borsa de pisos de Bloc Cooperatiu, qui assignarà el pis a un dels seus socis seguint els criteris d’adjudicació establerts en assemblea. Aquests pisos constitueixen la borsa d’habitatges pròpia de la cooperativa -i esperem que aquesta borsa segueixi creixent a mesura que més propietàries s’interessin per la nostra gestió.

Aquests pisos han de tenir un lloguer assequible. És a dir, no parlem d’un lloguer social però sí per sota del preu de mercat actual. L’assegurança d’impagament és qui determina les condicions de viabilitat econòmica requerides per accedir a l’habitatge.

Generar una relació favorable tant per la propietària com per la llogatera

La cooperativa ha de proporcionar a les seves usuàries uns pisos amb condicions contractuals i econòmiques més favorables. Pisos o cases que facin del lloguer una alternativa viable d’habitatge.
La cooperativa ha de servir a les propietàries dels pisos de la borsa com a oportunitat de deixar la seva propietat en bones mans. La cura de l’habitatge queda a càrrec de la cooperativa, aquest serà el destí d’una cooperativista. Un habitatge que passarà de cooperativista a cooperativista durant els anys que s’acordi amb la propietat, fent d’aquest projecte una aposta segura i fiable. Combatem les pors a “ja veurem com em deixen el pis…” o “a veure qui entrarà ara!”, ja que les llogateres sempre seran cooperativistes amb valors comunitaris.

Dins d’aquesta cooperativa, propietària i llogatera tenen una relació mútuament beneficiosa. No ho podem entendre d’una altra manera.