Transformar el mercat en lloguer

Considerem que l’habitatge, un dret per a la ciutadania innegociable. No es pot especular i mercantilitzar d’aquesta manera tan desproporcionada. La transformació del mercat ha de passar per a l’organització i formació de les cooperativistes per defensar els drets de les llogateres.  facilitarà les relacions actualment desiguals entre propietari i llogater. 

Consumir habitatge

Som una cooperativa de consumidors i usuàries. I com a tal, volem consumir habitatges de lloguer. Declarem ser llogateres com la nostra manera natural de viure. Però volem fer-ho amb garanties i sense precarietat.

Crear una comunitat connectada

La cooperativa ha de ser una comunitat que estableixi vincles entre les persones que la  conformin i ha d’assegurar la participació plena i decisional. Això ens convertirà en una xarxa de llogateres responsables.

Gestionar una borsa de pisos de lloguer

El projecte Lloguem! ofereix als propietaris una sèrie d’ajuts en la rehabilitació dels seus pisos i altres beneficis. A canvi el propietari accepta posar el seu pis a un preu més just de mercat. Els pisos que gaudeixin dels beneficis que ofereix el projecte Lloguem! formaran part de la borsa de pisos de Bloc Cooperatiu i s’assignarà el pis a un dels seus socis seguint els criteris d’adjudicació establerts en assemblea. Aquests pisos són la primera bossa d’habitatges de la cooperativa, a l’espera que més propietaris s’interessin per la nostra gestió professional.

Aquests pisos pretenem que siguin de lloguer assequible. És a dir, no són de lloguer social però sí per sota del preu de mercat actual. L’habitatge té una assegurança d’impagament contractada que determina les condicions per accedir a l’habitatge

Generar una relació favorable tant pel propietari com pel llogater

La cooperativa ha de servir a les seves usuàries amb pisos de condicions contractuals i econòmiques favorables. Pisos o cases que facin, del lloguer, una alternativa viable d’habitatge.
La cooperativa ha de servir a les propietàries dels pisos de la borsa, com l’oportunitat de deixar la seva propietat en bones mans. La cura de l’habitatge queda a càrrec de la cooperativa, aquest serà el destí d’una cooperativista. Un habitatge que passarà de cooperativista a cooperativista durant els anys que vulgui la propietat, fent d’aquest projecte,  una aposta segura i fiable. S’ha acabat la por de “aviam com em deixa el pis” o “qui entrarà ara”. Sempre seran cooperativistes amb sentit comunitari.

Dins d’aquesta cooperativa, propietària i llogatera tenen una relació mutuament beneficiosa. No ho podem entendre d’un altre manera.